Logo Odour

SPECIALISTA NA PACHOVÉ LÁTKY

úvodní stránka Úvodní stránka    Mapa stránek Mapa Stránek
Česky  English  Deutsch  Español  Pусский 

Rychlý kontakt

Odour, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

Tel. fax: + 420 251 640 830
E-mail: info@odour.cz

Facebook


Reklama


Naše služby - měření pachů

Úvod > Měření pachů

Měřením pachových látek se zabýváme od roku 1989. První měření byla prováděna na kafilériích dle německých norem VDI3471:1986 až VDI3473:1986 pomocí staršího typu olfaktometru typu IPT 1158, který vykazoval velké chyby v závislosti na čichové paměti respondenta.

Poté jsme zahájili spolupraci se zahraničními odborníky (Nizozemí, Austrálie, SRN) a na základě získaných zkušeností spolupracovali na tvorbě legislativy a zpracování učebních materiálů pro VŠCHT. Naše společnost rovněž školila státní správu a budoucí specialisty na pachové látky. Současně ve spolupráci CHMI a pracovní skupinou pro pachové látky CSCHI pracovala na nových metodikách vzorkování pachových látek, a dále se podílela na výzkumu v této oblasti.

V roce  2002 jsme se stali první autorizovanou a posléze akreditovanou společností na pachové látky. Pro měření využíváme olfaktometr TO8-8 dle ČSN EN 13725. Dále spolupracujeme se zahraničními i českými specialisty z různých oborů a provádíme i vlastní výzkum.

Měření emisí pachových látek jsme rozšířili o měření emisí z pevných a kapalných materiálů.

Měření pachových látek

Společnost ODOUR, s.r.o. je akreditovaná laboratoř, která vám nabízí tyto služby v oblasti měření pachových látek:

 •  Měření pachu dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725 
 •  Měření pachových látek uvolňujících se z pevných a kapalných materiálů
 •  Měření čichu
 •  Měření Hédonického efektu a intenzity pachu
 •  Měření pachu statistickými metodami
 •  Prodej software na zpracování statistických metod (CYRANO)
 •  Prodej software na zpracování statistických metod (PurEnviro)
 •  Odborné konzultace z hlediska vhodných technologií
 •  Odborné konzultace v oblasti legislativy v oblasti pachů (vyhl. č. 356/2002 Sb.)

Měření pachu dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725

Olfaktometrické měření

 •  Měření pachu dynamickou olfaktometrií podle ČSN EN 13725
 •  Měření pachových látek uvolňujících se z pevných a kapalných materiálů

Historicky se vážněji zabývaly měřením pachu země, kde je převážně zemědělský průmysl, nebo velké ČOV (Amerika, Kanada, Austrálie, Nizozemí) od roku 1970. První praktické poznatky s měřením pachu byly právě z oblasti ČOV a zemědělských farem. Další rozvoj sledování pachů a nové metodiky měření pachu vedly ke zjištění, že ČOV jsou významným zdrojem zápachu, ať už je to kalové hospodářství, mechanické předčištění, nebo velké plochy aktivačních nádrží. Měřením a sledováním intenzity pachu ve vztahu ke zdraví obyvatel byla vyvrácena teorie, že zápach je zcela neškodný lidskému zdraví3. Význam čichu spočívá především ve vybavování podmíněně reflexního vyměšování trávicích šťáv a v obranných reakcích organismu na dráždění a škodlivé látky v prostředí. Při dlouhý expozicích obtěžujícího zápachu může následně docházet k žaludečním problémům, jako je nechutenství, zvracení apod.4 Existuje hypotéza, že intenzivní, nebo dlouhodobě obtěžující pach ovlivňuje náladu, emoce, výběr partnera, imunitní systém a endokrinní systém, v extrémním případě i druhotně může poškodit kardiovaskulární systém v důsledku psychického vypětí a stresu. Obtěžování obyvatelstva pachem patří k nejběžnějším stížnostem obyvatel na znečišťování životního prostředí nejen v ČR, ale ve většině vyspělých států. Světová zdravotní organizace definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické, ale i jako psychickou pohodu a zdraví duševní.

Měření pachu klasickými analytickými metodami je v současnosti neřešitelné. Důvodem je především to, že látky, které vnímáme jako zápach, se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích, často pod hranicí detekce analytických přístrojů. Analyticky jsme schopni stanovit omezenou škálu látek, které jsou v pachu přítomny.

Při olfaktometrickém měření je vybranému týmu posuzovatelů předkládán vzorek vzduchu, který je ve známém poměru smíšen s neutrálním vzduchem (bez zápachu). Zařízení umožňující toto zkoumání se nazývá OLFAKTOMETR. Koncentrace pachových látek posuzovaného vzorku je vyjádřena jako násobek jedné pachové jednotky a zřeďovacího poměru potřebného k dosažení čichového prahu (meze detekce). Tato metodika byla detailně rozpracovaná v normě evropské unie EN 13725 a u nás posléze převzata a přeložena jako ČSN EN 13725: Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. 

Odběry vzorků ke stanovení koncentrace pachových látek

Vzorky se odebírají do nalophanových vaků (polyethylentereftalát) o objemu 15 l. Vzorky jsou určeny pro jedno použití. Vzorek se vloží do vzduchotěsné nádoby. Ústí vzorku je spojeno s odběrovou sondou, která je zavedena do komínu nebo vzduchotechnického potrubí. Poté je z nádoby odčerpáván vzduch. Vzniklým rozdílem tlaků se vak plní plynem ze zdroje. Před a po odběru vzorku se provede měření stavových veličin a rychlost proudění odebíraného plynu. Tyto údaje jsou potřebné pro kontrolu provozu zdroje a pro výpočet objemového množství odpadního plynu. Odebrané vaky jsou do 30h analyzovány v olfaktometrické laboratoři podle ČSN EN13725.

Stanovení účinnosti dezodorizačního zařízení

V praxi se často stává, že účinnost odstranění znečišťujících látek, jako jsou těkavé organické látky (VOC) nebo jiné specifické pachové sloučeniny, jejichž koncentraci lze sledovat, neodpovídá účinnosti odstranění pachových látek. Proto je někdy vhodné sledovat také dezodorizační účinnost.

Pro potřebu stanovení účinnosti dezodorizačního zařízení provádíme technické měření pachových látek. Analyzujeme vzorky odebrané před a za čistícím zařízením. Počet vzorků a časové rozložení lze upravit požadavkům dané technologie.

Měření obtěžování pachem dotazníkovými metodami

Metodiku sledování imisí lze použít jako orientační, k předběžnému určení zdroje pachů, nebo ke zjišťování pachového pozadí lokality. Sledováním imisního zatížení lokality v prostředí, kde je několik zdrojů a mohou to být i přírodní zdroje, nebo malé náhodné zdroje nelze jednoznačně určit a prokázat zdroj emisí.

V případě upřednostnění hodnocení imisí před emisemi dochází k ovlivnění výsledků mnoha proměnnými (meteorologickými podmínkami, lidským faktorem, složité matici výsledků při vícero zdrojích v oblasti) a bude vznikat mnoho sporů o tom, kdo je viník a bude docházet k mnoha odvoláním. Přesto byly odvozeny dostatečně propracované metody statistického zpracování.  Měření pachu statistickými metodami

 • Dotazníková metoda ČSN 83 5030 a  ČSN 83 5031
 • Prodej software na zpracování statistických metod (CYRANO)
 • Prodej software na zpracování statistických metod (PurEnviro)

Statistické metody – program CYRANO                   

Potřeba stanovení pachových látek a sledování pachů vzniklo především na základě subjektivních pocitů a stížností občanů z postižených oblastí. Z toho důvodu byla v SRN zpracována metodika v normách VDI 3881-3 k průzkumu „obtěžování obyvatel pachem“ (u nás přeložena jako ČSN 83 5030 Stanovení parametrů obtěžování dotazováním panelového vzorku obyvatel). Tato metodika využívá přímé působení pachových látek na smysly člověka. Metodika je velmi přehledně zpracována v programu CYRANO, který Vás provede všemi úskalími statistického zpracování, od vytištění letáků až po složité statistické výpočty a grafické zpracování všech parametrů.

PURENVIRO

Ve spolupráci s norskou spol. PURENVIRO

 • Management znečišťování online
 • Purenviro nabízí kompletní integrovaný systém řízení kontroly vzniku znečištění ovzduší.
 • Vhodný pro podniky, které mají problémy se ztěžovateli, stejně jako pro evidenci a rozhodování státní správy.  Dokáže odhalit oprávněné a neoprávněné stížnosti.

Výhody:

Přehled stížností na mapě
 • Získejte rychlý přehled stížností ve známém mapovém rozhraní Google. Přehledy lze přibližovat, otáčet či měnit dle Vašich požadavků.
 Registr stížností
 • Registr nových stížností se zobrazuje přímo a v jednoduchém mapovém rozhraní.
 Jednoduché vedení stížností
 • Vyřizujte stížnosti online. Získejte  úplný přehled všech relevantních dat - vše na jedné obrazovce. Nástroje automatické analýzy Vám pomohou posoudit, zda je stížnost oprávněná.
 Automatické reporty
 • Vygenerujte si automatické reporty pomocí jediného kliknutí.
 Veďte si záznamník
 • Zaznamenávejte si veškeré interní události, které by mohly vést ke stížnostem. Zjistěte, zda problémy způsobují nehody nebo běžný provoz.

Měření emisí pachových látek z pevných a kapalných látek

 Tato stanovení  představují možnost stanovit dojem pachu, který má materiál po provedené operaci. Popisuje zkoušku pro posouzení pachových charakteristik při působení teploty a klimatu. Pod pachovými charakteristikami se rozumí sklon materiálů uvolňovat po uložení v teple a klimatu o stanovenou dobu těkavé látky, které mají vnímatelný pach

Měření dalších veličin pachu -Hédonický efekt, Intenzita a pod.

Naše společnost v rámci výzkumu i praktických využití měří Hédonický tón a intenzitu pachových látek. Na základě těchto znalostí, lze odvodit koncentrace pachových látek, které jsou pro obyvatele nepříjemné a které ještě neobtěžující.

Měření čichu

Citlivost člověka k intenzitě pachu je zásadně závislá na použité látce, či směsi látek. Přesto člověk rozpozná čichem tak nepatrná množství voňavých nebo páchnoucích látek, které se nedají rozpoznat ani nejjemnější chemickou analýzou. Absolutní práh může být nižší než 1 díl pachové látky na 50 miliard dílů vzduchu. Na čich se spoléháme méně než jiné živočišné druhy. I přesto jsme schopni vnímat mnoho různých pachových kvalit. Odhady se různí, některá literatura udává, že netrénovaný člověk rozeznává asi 4 000 pachů, trénovaný až 10 000 pachů, ale zdá se, že zdravá osoba je schopná rozlišovat 10 000 až 40 000 různých pachů, ženy obecně více než muži. Profesionální odborníci na testování voňavek, nebo míšení whisky jsou snad ještě lepší – dokáží rozlišovat až 100 000 různých vůní. Naše schopnost rozlišovat pachy není doprovázena bohatým slovníkem názvů, které by je popisovaly. Dosud neexistuje jasná shoda o tom, jak fenomenologicky popsat kvality různých pachů. Pokrok byl však učiněn na biologické úrovni, v poznání, jak čichová soustava kóduje kvalitu pachů.

Ne však všichni obyvatelé mají na stejné úrovni čich a naopak, zhoršený čich může být predikací mnoha chorob. Naše společnost se podílí na výzkumu čichu obyvatel ve spolupráci s FN Pardubice.

 

 Více informací zde.


Obrázky

Akreditační značky

Zkušební laboratoř pro měření pachových látek ODOUR s.r.o.
– akreditovaná ČIA pod číslem 1502

Odour s.r.o.
nahoru